روزهای کاری:
: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 لغایت  17
پنجشنبه: از ساعت 9 لغایت  13